Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (verder: de website). Deze voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van deze website. Deze voorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van deze website. Lees deze zorgvuldig door voordat u deze website gaat gebruiken.

Wie zijn wij?

Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA) is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amsterdam, de schoolbesturen primair onderwijs (BBO) en EducationLab: een onderzoeksconsortium van de Vrije Universiteit en Universiteit Maastricht. Met ONA bouwen we aan een kennisinfrastructuur voor het Amsterdamse basisonderwijs. Onze missie is om het onderwijs in Amsterdam blijvend te verbeteren.

Waarop zijn de voorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van deze website tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen. Deze voorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de mobiele website.

Materiaal

Door het plaatsen van bij u opgevraagd materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, etc.) op deze website geeft u de website toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van deze website. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals niet aan deze website gelieerde websites of sociale media. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Het materiaal op de website is voor verantwoordelijkheid en in beheer van ONA.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Hoe gaat deze website met uw persoonlijke gegevens om?

In het privacybeleid kunt u lezen waarvoor deze website de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en wat er gebeurt met persoonsgegevens die u achterlaat. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Deze website is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van deze website of websites die met de website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Deze website is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is. Deze website is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via deze website worden aangeboden.

Deze website is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van deze website.

Deze website garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Deze website garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Deze website garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. Deze website is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan deze website.

Welk recht is van toepassing op deze Algemene voorwaarden?

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ONA op te nemen via info@ona.amsterdam.